محصولات

لباس های ضد ویروس (کاورال) این روزها که بیماری ها و ویروس های متعددی به وجود آمده، استفاده از لباس های یک بار مصرف ایزوله پزشکی

لباس های ضد ویروس (کاورال)

این روزها که بیماری ها و ویروس های متعددی به وجود آمده، استفاده از لباس های یک بار مصرف ایزوله پزشکی

گالری

پزشکی

پزشکی